80. rocz­nica Zbrodni Katyńs­kiej

Polska / Rosja – Zbrodnia katyńska jest jednym z najważ­nie­js­zych wydarzeń histo­rycz­nych, które po 80 latach nadal poważnie wpływa na stosunki rosy­jsko- polskie. Ta tragedia to punkt kulmi­nacyjny stuleci konfliktu między dwoma naro­dami.

Polskie elity zostały fizy­cznie wyeli­mi­no­wane

Na początku drugiej wojny świa­towej Związek Radziecki oraz hitle­row­skie Niemcy post­a­no­wiły na mocy tak zwanego pakietu o wzajemnej pomocy niemiecko-radzieckiej zaata­kować oraz podzielić Polskę.

Do zbrodni katyńs­kiej doszło, gdy między 4 kwietnia a 11 maja 1940 około 4 400 polskich jeńców – głównie oficerów, zostało rozstrzel­anych w lesie w pobliżu wsi Katyń, 20 km na zachód od Smoleńska, przez członków Związku Radzieckiego NKWD („Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trz­nych”).

Zbrodnia katyńska jest tylko jedną z wielu podob­nych zbrodni prze­ciwko narodowi polskiemu ze strony sowieckiego reżimu, którego celem było zlik­wi­do­wanie polskich elit wrogich ideo­logii komu­nis­ty­cznej. Należy również wspom­nieć o masa­krze we wsi Mied­noje pod Twerem (dawniej Kalinin), w której wiosną 1940 zamordowano 6314 polskich funk­c­jo­na­ri­uszy policji i straży granicznej; masakra w Char­kowie na 3 896 polskich jeńcach wojen­nych; masakra w Mińsku, w której stra­cono 3870 byłych polskich żołnierzy; lub masakra w Kijowie, w której ponad 3000 polskich oficerów zostało zamordowanych i pochowanych w Bykownej.

Za zbrodnie należy winić hitle­row­skie Niemcy

W sierpniu 1941 Niemiecki Wehr­macht odkrył pierwszy masowy grób w lesie katyńskim w ramach ofen­sywy prze­ciwko Związ­kowi Radzieckiemu. Inne masowe groby były stop­niowo odkry­wane do 1943 roku oraz wykor­zy­sty­wane przez reżim Hitlera do propa­gandy podczas wojny. Ze swojej strony Związek Radziecki zaprze­czał własnej winie i ofic­ja­lnie przy­pisał odpo­wied­zi­al­ność za zbrodnie niemieckiemu Wehr­machtowi. Po wojnie obszar katyński stał się strefą zaka­zaną na dzie­sięciolecia.
Dopiero 13 paźd­zier­nika 1990, pięćd­zie­siąt lat po likwi­dacji obozu, Michaił Gorbaczow ofic­ja­lnie przeprosił Polaków za zbrodnie popeł­nione przez Sowietów wiosną 1940 r.

W paźd­zier­niku 1992 rosy­jski prezy­dent Borys Jelcyn prze­kazał Lechowi Wałęsie doku­menty z tajnych archiwów Biura Poli­ty­cz­nego KPZR, które ujaw­niają odpo­wied­zi­al­ność sowiecką za zbrodnie [orygi­nalne kopie na końcu arty­kułu].
7 kwietnia 2010 Władimir Putin wraz  z Donaldem Tuskiem uczest­nic­zyli w uroc­zy­stościach upamięt­nia­ją­cych te zbrodnie. Rosy­jska Duma (parla­ment) uznała bezpoś­rednią odpo­wied­zi­al­ność Stalina 26 listopada 2010 r.

Rok 2010 upłynął pod znakiem drugiej tragedii katyńs­kiej: 10 kwietnia podczas zbliżania się do lądo­wania rozbił się Tupolew Tu-154 polskiej armii. Na pokładzie samo­lotu znaj­dował się polski prezy­dent Lech Kaczyńskim wraz z licz­nymi pols­kimi przy­wód­cami, którzy mieli wziąć udział w uroc­zy­stości zwią­zanej z obcho­dami 70. zbrodni Katyńs­kiej, wszyscy pasaże­rowie zginęli.

Artykuł został po raz pierwszy opubli­ko­wany w języku fran­cuskim przez Visegrád Post, visegradpost.com/fr/2020/04/13/il-y-a-80-ans-le-massacre-de-katyn/

Oto orygi­nalne kopie nakazu egze­kucji wysłane do Stalina z podpisem sowieckiego szefa NKWD Lawrenti Berija; doku­ment jest kontra­sy­gno­wany na pierwszej stronie po lewej przez członków Komi­tetu Central­nego Michaila Iwano­wit­scha Kali­nina i Lasara Mois­se­je­wit­scha Kaga­no­wit­scha.

Wszystkie zdjęcia: de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Katyn

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here