Oddziały inten­sywnej terapii dzie­cięcej są prze­peł­nione: Nie z powodu Covida, ale z powodu środków Corony.

Bilde: screenshot YouTube

Niemcy – Szpi­tale dzie­cięce biją na alarm, ponieważ niezwykle duża liczba niemowląt z infek­c­jami RSV musi być poddana leczeniu. Niek­tóre kliniki nie mogą czasami przyj­mować nowych dzieci. Poja­wiają się głosy, że jest to zemsta za wymóg maski. Ale czym jest ta choroba i dlac­zego jest tak pows­zechna w dzisie­js­zych czasach?
Nie pytają o to jacyś „corona deniers“, „coviots“ czy „conspi­racy theo­rists“, ale dosłownie WELT.

I dalej dowia­du­jemy się tam, że

„sporo oddziałów dzie­cię­cych w niemieckich szpi­talach jest na granicy swoich możli­wości, a dzie­cięce oddziały inten­sywnej terapii są często prze­peł­nione. Przy­c­zyną są ciężkie choroby układu odde­cho­wego, ponieważ maluchy nie mają zdol­ności obron­nych z powodu zamknięcia i edukacji domowej. Ale jest jeszcze poważ­nie­jszy powód.“

Respi­ra­tory syncy­tial virus (RSV) zamiast Corona.

A ten „poważ­nie­jszy powód“ przedstawia się następująco:
Po pierwsze, wirus o nieporęcznej nazwie Respi­ra­tory Syncy­tial Virus (RSV) nie jest nowy. Należy do zoo krajo­wych wirusów zimo­wych i może być szcze­gólnie niebez­pieczny dla wcześ­niaków i nowo­rodków z uszkod­zonym sercem lub płucami. Ponieważ w zeszłym roku dzieci prawie nie stykały się z wirusami prze­zię­bi­enia (nauc­zanie domowe, obowiąz­kowe maski, zamknięcie), teraz jest wiele dzieci, które nigdy nie miały kontaktu z RSV. Tak więc spoty­kają się dwie kohorty, a liczba ciężkich kursów jest odpo­wiednio wyższa.

A teraz najlepsza część:

„Immu­no­lodzy widzieli, że to nadchodzi i już latem wzywali pedia­trów do szcze­pi­enia dzieci z grup ryzyka“.

Powstaje pytanie, dlac­zego immu­no­lodzy nie porad­zili rządowi, aby zostawił w spokoju biedne, długo cier­piące dzieci (do cholery)! Prze­cież i tak nie byli i nie są dotknięci „pandemią“. Udawany argu­ment, że dzieci nie są zagrożone chorobą Corona, ale mogą się nią zarazić, również stał się w międ­zy­c­z­asie bezprzedmio­towy, ponieważ, jak wszyscy wiedzą, nawet osoby zaszc­ze­pione mogą przen­osić wirusa.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein