Słowenia, podobnie jak Węgry i kraje V4, musi nalegać na prawo do samostanowienia

Zmag Jelinčič Plemeniti · Bildquelle: KM

Rozmowa z wielo­letnim euro­posłem i liderem Słoweńs­kiej Partii Naro­dowej, Zmagem Jelinčičem Pleme­niti, o zagroże­niach zwią­zanych z masową migracją, mark­sizmie kultur­owym i protestach lewi­co­wych orga­ni­zacji pozarządowych.

Autor: Andrej Sekulović

Co Pan sądzi o protestach „rower­zystów“ i ostat­nich gwał­townych protestach, a także o ciągłych próbach opozycji podważenia obec­nego rządu?

Protesty lewi­co­wych „rower­zystów“ przed słoweńskim parla­mentem, podobnie jak wszystkie inne protesty lewi­co­wych orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, są przy­go­to­wy­wane i prze­pro­wad­zane przez te same antyr­zą­dowe kręgi. Jest to chęć obalenia obec­nego rządu, bez względu na konsekwencje.

Można nawet powied­zieć, że są to działania antyp­ańst­wowe, które w innych krajach już dawno zostałyby usank­c­jo­no­wane. W naszym kraju jednak policja dopiero od niedawna reaguje w odpo­wiedni sposób, co poka­zuje, że pewna jej część jest nadal pod wpływem lewi­co­wych idei poli­ty­cz­nych i bard­ziej dąży do obalenia państwa niż do przy­wrócenia normal­nego porządku i funk­c­jo­no­wania państwa.

Zamieszki będą stawały się coraz bard­ziej agre­sywne i należałoby się spod­ziewać, że przy­wódcy tych protestów zostaną aresz­to­wani i posta­wieni przed sądem. Pożą­dane byłoby również ukaranie sprawców zamieszek.

Ostatnie wydar­zenia w Afga­ni­stanie zagrażają Słowenii i Europie nową falą migrantów, która już się rozpo­c­zęła, podczas gdy masowa migracja do Europy nasila się od lat, a nawet dzie­sięcioleci. W jaki sposób Słowenia powinna zare­agować na tę migrację i jakie środki, Państwa zdaniem, byłyby najlepsze, aby ją ogra­niczyć i powstrzymać?

Słowenia już dawno powinna była zakazać wjazdu wszystkim migrantom, nieza­leżnie od tego, czy są to migranci niele­galni, czy tak zwani legalni, między którymi w rzec­zy­wis­tości nie ma żadnej różnicy. Słowenia nie powinna przyjąć ani jednego migranta, a jeśli zostanie on zatrzy­many na terenie kraju, powi­nien zostać natych­miast depor­to­wany. Najl­epiej do kraju pochod­zenia lub do kraju, który zechce ich przyjąć.

W Europie Zachod­niej jest całkiem sporo krajów, które przyj­mują migrantów, nieza­leżnie od tego, czy już ich mają, czy nie.

W tym kontekście powin­niśmy również ukarać wszystkie orga­ni­zacje pozar­zą­dowe, które bezpoś­rednio zajmują się wjazdem niele­gal­nych imigrantów do Słowenii, ale również pośrednio, zapew­niając im wszelkie potrzebne infor­macje i wsparcie. W Słoweńs­kiej Partii Naro­dowej wnieś­liśmy szereg zarzutów karnych prze­ciwko tym pośred­nikom, ale bez powod­zenia, ponieważ proku­ra­tura odda­liła wszystkie zarzuty.

Mark­sizm kulturowy to zagrożenie obecne dziś w wielu ważnych insty­tuc­jach społec­zeństw euro­pe­js­kich, a spory o prawa społecz­ności LGBT między Węgrami a krajami V4 i Bruk­selą są m.in. efektem tej „ideo­logii“. Co sądzisz o tym konflikcie i jak silny jest Twoim zdaniem mark­sizm kulturowy w Słowenii?

W Słowenii mark­sizm kulturowy jest jedną z wiodą­cych idei w lewi­co­wych partiach poli­ty­cz­nych, ale także w niek­tórych partiach poli­ty­cznej prawicy, gdzie można dostrzec tendencje do tego niez­d­ro­wego myślenia.

Słowenia, podobnie jak Węgry i kraje V4, musi nalegać na prawo do samost­a­nowi­enia, oczy­wiście w oparciu o nasze normy cywi­li­za­cyjne i podstawy życia, na których opiera się nasza kultura. Różne wyima­gi­no­wane grupy LGTB+, -, x,y… i nie wiem jakie jeszcze, nie należą do kręgu kultur­o­wego, życio­wego i egzys­ten­c­jal­nego narodu słoweńs­kiego, ponieważ są repre­zen­to­wane przez dewia­cyjne grupy spec­jalne przy wsparciu lewi­co­wych insty­tucji finan­so­wych w kraju i różnych grup Sorosa z zagranicy.

Jak widzi Pan przy­szłość Słowenii i Europy w świetle obecnych trendów?

Słowenia nie może zatrzymać się na drodze, którą obrała, ale musi podążać nią jeszcze bard­ziej ener­gicznie. W kole­jnym mandacie musi zwyciężyć zdrowy rozsądek, odrzu­cając wszelkie odchy­lenia i stawiając zdrowy rozsądek na pierwszym miejscu.

Jeśli Słoweńcy będą się do tego stosować, prze­trwamy, rozwi­niemy się we właściwym kier­unku i odnie­siemy jeszcze większy sukces niż obecnie.

Ale Europa, która podąża za dewiacją w coraz większym stopniu, zgnije sama w sobie i w swojej deka­dencji i upadnie jak Cesarstwo Wschodniorzymskie.

Źródło: Kulturni mark­sizem / rudoljub.si


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein