Viktor Orbán prosi papieża Fran­ciszka, by nie pozwolił Węgrom zginąć

Bildquelle. BVoltaire

Papież Fran­ciszek spotkał się z Viktorem Orbánem, który poprosił go, by „nie pozwolił zginąć chrześci­jańskim Węgrom“, nawet jeśli obaj panowie zdecy­do­wanie się nie zgad­zają, zwłaszcza w kwestii poli­tyki migracyjnej.

Autor: Lionel Baland

Papież odwiedził Węgry w nied­zielę 12 września 2021 r., aby odprawić Mszę św. z okazji 52. Międ­zy­n­a­ro­do­wego Kongresu Eucha­ry­sty­cz­nego na placu Boha­terów w Buda­peszcie, gdzie stoją pomniki najważ­nie­js­zych postaci histo­rycz­nych tego kraju. Wcześ­niej spotkał się z premierem Węgier­skiej Chrześci­jańs­kiej Demokracji.

Ideo­lo­giczna wymiana zdań trwała czterd­zieści minut za zamknię­tymi drzwiami w buda­pesz­tańskim Muzeum Sztuk Pięknych na skraju Placu Boha­terów, w obec­ności prezy­denta Węgier Janosa Adera i dwóch wyso­kich rangą urzęd­ników Kurii Rzymskiej.

Po spot­kaniu Viktor Orbán zamieścił na Face­booku zdjęcie ze spot­kania i powied­ział, że poprosił papieża, by „nie pozwolił zginąć chrześci­jańskim Węgrom“.

Według komen­ta­torów medi­a­l­nych, spot­kanie było dyplo­ma­ty­cznym afrontem dla wybra­nego w wyborach pows­zech­nych premiera, gdyż papież odmówił mu statusu wizyty państ­wowej wbrew zale­ceniom waty­kańs­kiej dyplo­macji. Jeden z komen­ta­torów węgier­skiej tele­wizji powied­ział nawet: „On chce upokorzyć Węgry!“.

Ofic­jalny komu­nikat papieża nie wspo­mina o tych „gorą­cych karto­flach“, mówiąc jedynie, że rozmówcy dysku­to­wali m.in. o ochronie środo­wiska i rodzinie.

Podczas gdy chrześci­jański przy­wódca wyglądał na zrel­ak­so­wa­nego, szef węgier­skiego rządu był o wiele mniej spokojny, ponieważ ma interes w utrzy­maniu swojego elek­to­ratu. W rzec­zy­wis­tości opozycja chce wystąpić jako jedna w wyborach w 2022 roku. Libe­ralne, socja­lis­ty­czne, ekolo­giczne i wcześ­niej ultra­nac­jo­na­lis­ty­czne grupy poli­ty­czne połąc­zyły siły, aby spró­bować obalić obecny rząd.

Zarówno Węgry, jak i Polska są atako­wane przez Bruk­selę, która chce je ukarać finan­sowo za ich poli­tykę migra­cyjną i stanowisko w kwestiach LGBTQIA+, podczas gdy UE stara się spra­wować większą kontrolę nad polskim sądow­nictwem i krajobrazem medi­a­lnym w Magyar. Węgierska minister spra­wi­ed­li­wości Judit Varga (Fidesz) powied­ziała na krótko przed wizytą papieża, że jej kraj wyczerpie wszystkie środki prawne, by inter­we­niować po stronie Polski w sporze z UE.

Viktor Orbán, który na krótko przed wizytą Fran­ciszka przyjął patrio­ty­cznie nasta­wioną serbską premier Anę Brnabić (SNS), powied­ział po wspólnym posied­zeniu rządów obu krajów w Buda­peszcie, że Węgry i Serbia – kraj niebę­dący człon­kiem UE – będą bronić euro­pe­js­kich granic przed migracją, nawet jeśli nie należy się spod­ziewać uznania UE.

Wczesnym popołud­niem Fran­ciszek przyle­ciał na Słowację, gdzie będzie prze­bywał przez trzy dni.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie BOULEVARD VOLTAIRE, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.


Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein