Giorgia Meloni przy­szłym premierem Włoch?

Giorgia Meloni · Foto: Breizh-Info

Autor: Lionel Baland

Podczas gdy dwie włoskie partie patrio­ty­czne, Liga i Fratelli d’Italia, od miesięcy są razem na poziomie 40%, układ sił między tymi dwoma formac­jami poli­ty­cz­nymi zmienia się wraz z upływem czasu. Lega Matteo Salvi­niego, która w wybo­rach euro­pe­js­kich w maju 2019 roku zdobyła 34,26%, spadła w sondażach do 21 lub 22%. Nato­miast noto­wania sondażowe Fratelli d’Italia Giorgia Melo­niego, który w wybo­rach euro­pe­js­kich uzyskał 6,44%, wzrosły do 19%. Konser­wa­tywna partia Silvio Berlus­co­niego, Forza Italia, noto­wana jest na ponad 6,5%.

Giorgia Meloni rywa­li­zuje z Matteo Salvinim o stano­wisko przy­szłego premiera

Ocze­kuje się, że te trzy centro­pra­wi­cowe partie wygrają następne wybory parla­men­tarne, które odbędą się nie później niż w maju 2023 roku. Lider wiodącej frakcji centro­pra­wi­cowej otrzy­małby wówczas stano­wisko premiera Włoch. Podczas gdy do tej pory Matteo Salvini był uważany za najsil­nie­js­zego kontrkan­dy­data, stała erozja Legi w sondażach i wzrost znaczenia Fratelli d’Italia spra­wiają, że Giorgia Meloni staje się poważnym kandydatem.

Nomi­nacja Giorgia Melo­niego na lidera grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów w PE, a także fakt, że Fratelli d’Italia są w opozycji do rządu Mario Draghiego, który objął urząd w lutym 2021 roku – zmoty­wo­wana koalicja skła­da­jący się z anty­sys­te­mo­wego Ruchu 5 Gwiazd (M5S), Legi, centro­le­wi­cowej Partii Demo­kra­ty­cznej, Forza Italia, partii Italia Viva byłego premiera Matteo Renziego, lewi­co­wego sojuszu wybor­c­zego Wolni i Równi, Centrum Demo­kra­ty­cz­nego, +Europa i My z Włochami – poparł powstanie Fratelli d’Italia.

Jestem Giorgia

Giorgia Meloni, wydała właśnie książkę zaty­tuło­waną Io sono Giorgia: Le mie radici, le mie idee (Jestem Giorgia: Moje korzenie, moje idee), w której przed­stawia swoją przes­złość i cele. W audycji na kanale tele­wizji publi­cznej Rai 3 wyraźnie stwier­d­ziła, że przy­go­towuje się do kiero­wania narodem. Powied­ziała, że jej pierws­zymi działa­niami będzie poli­tyka wspier­ania biznesu poprzez redukcję podatków i biuro­kracji oraz poli­tyka pro-urodzeniowa.

Tery­to­rium czy naród?

Giorgia Meloni, zapy­tana w programie Rai 3 o różnice między Fratelli d’Italia a Legą, stwier­d­ziła, że ta ostatnia jest bard­ziej kojar­zona z wymiarem tery­to­ri­alnym, podczas gdy jej partia ma na myśli pojęcie narodu.

Na przy­kład Lega broniła niepod­le­głości Kata­lonii, podczas gdy dla Meloni nie jest to możliwe, ponieważ uważa ona, że państwo narodowe nie może być podzie­lone na dwa lub więcej podmiotów.

Giorgia Meloni wyjaś­niła następnie, że choć Lega i Fratelli d’Italia są różnymi formac­jami poli­ty­cz­nymi, mają wspólne cechy i zbieżne idee; podsumowała: „Wierzę, że będziemy rządzić razem“.

Źródło: Breizh-Info

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here