Dlac­zego 3 wojna świa­towa powinna mieć miejsce tu, a nie w Ameryce – histo­ryczne cytaty czoło­wych Amerykanów

Histo­ryczne cytaty czoło­wych Amery­kanów: III wojna świa­towa odbędzie się u nas
 

Odpo­wied­zi­alne osobis­tości są tylko bard­ziej zbul­wer­so­wane „entuz­jazmem wojny“, z jakim zachodni poli­tycy podsy­cają konflikt na Ukrainie, i to nie tylko werbalnie. Można odnieść wrażenie, że wielu nie może już dłużej czekać, aż w końcu spadną pierwsze bomby atomowe.

O ile przed upad­kiem żelaznej kurtyny można było jeszcze liczyć na to, że „pokój przez strach“ między super­mo­carst­wami zapo­bie­gnie nuklear­nemu starciu, o tyle teraz akcep­tuje się już możli­wość uder­zenia jądro­wego, tak jakby była to akcep­towalna cena za soli­dar­ność z „kochanymi“ Ukraiń­cami. Przede wszystkim ziel­onych podże­gaczy wojen­nych. NASZA EUROPA ŚRODKOWA już o tym infor­mo­wała w arty­kule „Bear­bock nie chce ‚całko­wicie wykluczyć‘ wojny nuklearnej i ‚jasno przedstawić ryzyko‘ „. A młody i histo­rycznie niepiś­mi­enny minister spraw zagra­nicz­nych z pewnością nie jest w tym stwierd­zeniu osamotniony.

My jednak chcemy zwrócić się do całkiem innego kalibru, a miano­wicie do znanych osobis­tości amery­kańs­kich, które otwarcie mówiły, co będzie w przy­padku wojny: Ameryka nie będzie się „poświęcać“ dla Ukraińców ani dla nas, bo wiedzą, że wojna atomowa z Rosją dotknęłaby teraz, po raz pierwszy w historii, także bezpoś­rednio ich kraj. To znaczy, że pozwolą mu bzykać się w Europie.

Musimy być wdzięczni naszym amery­kańskim „przy­ja­ciołom“ za szczere słowa – oto kilka cytatów:

💥 US General Collins :
„Wyst­arczy, że dost­ar­c­zymy broń, nasi synowie nie wykrwawią się na śmierć w Europie. Jest wyst­ar­c­za­jąco dużo Niemców, którzy mogliby umrzeć za nasze interesy“
(Hessisch-Nieder­säch­si­sche Allge­meine 24.10.1981)

💥 Samuel Cohen, amery­kański ekspert ds. broni jądrowej i współt­wórca bomby neutro­nowej przez­nac­zonej na niemiecką ziemię, pytany o użycie bomby stwierdza:
„Najbard­ziej praw­do­po­d­obnym teatrem byłyby Niemcy Zachodnie: uważam za kwestię akade­micką targanie swoich mózgów nad tym, w jaki sposób wróg zostanie zabity“.
(Bild-Zeitung, Hamburg 16.10.1977)

💥 Henry Kissinger w Bruk­seli w 1979 r:
„Wy, Euro­pe­jc­zycy, musicie już rozu­mieć, że jeśli w Europie dojdzie do konfliktu, my, Amery­kanie, natu­ralnie nie mamy zamiaru umierać razem z wami“.
(Nieza­leżne Wiado­mości Bochum nr 8 1981)

💥 Sekre­tarz obrony USA C. Weinberger:
„Polem bitwy kole­jnej wojny konwen­c­jo­nalnej jest Europa, a nie Stany Zjednoczone“
(Frank­furter Rund­schau, 29.4.1981)

💥 Kontrad­mirał USA Gene R. La Rocque:
„Amery­kanie zakła­dają, że trzecia wojna świa­towa, podobnie jak pierwsza i druga, będzie toczyć się w Europie“.
(FrankfurternRundschau,29.4.1981)

Poli­tycy euro­pe­jscy byliby zatem dobrze poin­for­mo­wani, aby nie ulegli tej samej błędnej ocenie, co Polacy przed rozpo­c­zęciem II wojny świa­towej. Miano­wicie zakła­dają, że pospies­zy­liby nam z pomocą, gdyby sprawy naprawdę przy­brały zły obrót. Poza tym Ameryk­anom zawsze bliżej było do koszul niż spódnic. Osią­gnęli już swój cel wojenny, czyli rozd­zie­lenie Niemiec i Rosji na kolejne dekady i incy­den­talne czer­panie zysków wyni­ka­ją­cych z napięć.

[1] Nasz artykuł z 28.04.2022: „Niewia­ry­godne! Bear­bock nie chce „całko­wicie wykluczyć“ wojny jądrowej i „jasno określić ryzyko

 

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein